Over Waterinfraworks

Advies
Waterinfraworks geeft advies over ontwerp, beoordeling en management van infrastructuur voor waterbeheer zoals dijken, duinen en kunstwerken etc. Het betreft zowel advies voor actuele ontwerp- en beheervraagstukken, als strategische en lange termijn opgaven in zowel binnen- als buitenland.

Visie
Motivatie en doel van Waterinfraworks is: bijdragen aan transparant en doelmatig waterbeheer, tegen aanvaardbare kosten, beheersbare risico’s, in samenhang met omgevingsfuncties en voorbereid op te verwachten klimaatveranderingen.

Aanpak
Kernactiviteit van Waterinfraworks is het verstrekken van advies, en het meewerken in projecten en programma’s van waterbeheerders. Inhoud van de adviezen wordt gebaseerd op een combinatie van kennis van waterbeheer en waterbouw, en kennis van assetmanagement voor het duurzaam instandhouden van functies. Daarmee kan een moderne doelmatigheid worden bereikt in waterbeheer en waterbouwkundige werken: efficiënt, veilig, transparant en samenhangend georganiseerd en in ingepast in de omgeving!

Toelichting
Beheer van waterkeringen en waterbouwkundige werken vergt blijvend aandacht, in het licht van veroudering, klimaatverandering, ander (bv multifunctioneel) gebruik. Waar beheer nog het karakter heeft om de assets in stand te houden, is assetmanagement veelomvattender: het beslaat alle acties van een beheerder om de functies die zijn assets (dijken, waterbouwkundige kunstwerken, etc) vervullen in stand te houden. Integraal Life Cycle Management op basis van praktijk- en meetervaring en vooruitkijken naar wat komen kan, neemt daarin een belangrijke plaats in.

Assetmanagement vergt vooruitkijken (hoe verouderen de assets, hoe veranderd het klimaat) om duurzame beslissingen te nemen. Dit is in de waterwereld vrij nieuw ten opzichte van een aantal andere sectoren die de publieke ruimte inrichten. Dat is mede het gevolg van de grote complexiteit van het gedrag van water en grond en de grote onzekerheden.

Er is steeds meer meetinformatie en steeds meer kennis van het gedrag van dijken en waterbouwkundige werken, de veroudering ervan en de verwachte toekomstige belastingen. Toenemende sociale impact vraagt om meer transparantie in het voorbereiden van belangrijke keuzes, zowel qua proces als qua effecten. De kwantitatieve kant van assetmanagement, die deze transparantie tastbaar maakt, is echter nog slechts beperkt verankerd in de cultuur van organisaties. Het is veelomvattender en kansrijker dan velen beseffen, en er is veel tijd en inspanning nodig om dit in volle omvang te implementeren.

Voor wie
Waterinfraworks wil actief bijdragen aan het integraal beheer van waterinfrastructuur van Waterbeheerders – waterschappen, Rijkswaterstaat – en andere (inter)nationale waterbeheerders. Tevens wil Waterinfraworks specialistisch adviseur zijn voor andere adviesbureaus.